Privacystatement

Privacyverklaring maatschap huisartsen ’s Hertogenbosch Noord

 

Algemeen

Via deze privacyverklaring informeert de maatschap huisartsen ’s Hertogenbosch Noord, (verder aangeduid als de praktijk), over de manier waarop de praktijk omgaat met uw persoonsgegevens in relatie tot de door ons verleende zorg.

 

Onze zorg
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

 

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Voor zover dit in verband met de u aangeleverde zorg noodzakelijk is. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 13 maanden verwijderd. 

 

Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens via het landelijk LSP beschikbaar stellen aan ziekenhuizen en apotheken.

 

Wij hebben ICT leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Onze website en cookies

De via onze website door u doorgegeven persoonsgegevens worden door ons net zo vertrouwelijk behandeld als de andere persoonsgegevens.

De website van de praktijk maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Sommige sites maken hier gebruik van om u te herkennen als u opnieuw op de site inlogt en u gemakkelijker de weg te kunnen wijzen op de betreffende site. De praktijk maakt geen gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

 

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Zijn/haar naam en emailadres staat op onze website. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming er niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.